Kung nais ninyong mag-volunteer sa napinsalang lugar – 103

Ika-6 ng Abril 2011
Tungkol sa kalamidad No.103

Kung nais ninyong mag-volunteer sa napinsalang lugar,

Kung nais ninyong mag-volunteer, magpa-rehistro lamang po sa mga “Disaster Volunteer Centers” na natatagpuan sa mga bawat bayan. Kung kayo ay marunong magsalita, magbasa at sumulat ng salitang Hapon, kahit taga-saan man kayo o anong natinality, maaari po kayong magparehistro doon bilang isang volunteer. Pakiusap lang po sa mga nais mag-volunteer na sana ay maiging sundin ang mga utos ng lokal na pamahaalan o asosasyon at iwasang kumilos base lamang sa sariling desisyon. Ang mga sumusunod ay mahahalagang bagay na dapat tandaan ng mga volunteers:
【Volunteer】
1. Alamin muna ang mga bagay na dapat pag-ingatan at mga alintuntunin sa pagsali bago kayo pumunta sa napinsalang lugar.
・Alamin ang mga guidelines o recruitment information sa pamamagitan ng mga homepage (HP) ng Disaster Volunteer Center o HP ng mga munisipyo. Ang impormasyon tungkol sa mga Disaster Volunteer Centers sa mga napinsalang lugar, as of April 6 (maaring magbago ang ilang impormasyon) ay maaring makita sa:

http://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=1&a=553

2.Preparasyon
・Magdala ng pagkain at inumin para sa sarili at mga gamit na kinakailangan sa aktibidades.
・Kayo po ang gagawa ng paraan upang marating ang napinsalang lugar.
・Kayo po ang magbabayad para sa inyong pagkain, hotel at transportation fee.
・May mga mabibigat o mahirap na gawain doon. Kaya ingatan po ang kalusugan.
・Magsuot ng mga damit na makakatulong para sa madaling pagkilos at proteksyon nang hindi kayo masugatan (mas mainam dalhin ang boots, raincoat, gwantes, rubber gloves, at mask).

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.