การให้กู้ยืมเงินสวัสดิการแก่มารดา บุตร และหญิงหม้าย – 105

วันที่ 8 เมษายน 2011 12:00น
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 105

การให้กู้ยืมเงินสวัสดิการแก่มารดา บุตร และหญิงหม้าย

ผู้ที่เป็นมารดาในครอบครัวที่มีแต่มารดาและบุตร และผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ที่ไม่มีบิดามารดาแล้ว หากจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อซ่อมแซมบ้าน ย้ายบ้าน เพื่อการรักษาพยาบาล หรือเพื่อการศึกษาเล่าเรียน สามารถยื่นขอทำเรื่องกู้ยืมเงินโดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำได้

○ผู้ที่มีสิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน
(1) มารดาในครอบครัวที่มีแต่มารดาและบุตร(หมายถึงสตรีที่ไม่มีคู่สมรส และดูแลเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
(2) หญิงหม้าย (ผู้ที่เคยเป็นมารดาในครอบครัวที่มีแต่มารดาและบุตร)
(3) ผู้เยาว์ที่ไม่มีบิดาและมารดา (ผู้ที่อายุไม่ถึง20 ปีบริบูรณ์)
(4) ผู้เยาว์ที่อยู่ในความดูแลของมารดาในครอบครัวที่มีแต่มารดาและบุตร
(5) ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในความดูแลของสตรีที่ไม่มีคู่สมรส
(6) สตรีอายุ 40 ปีขึ้นไปที่ไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรในความดูแล
ช่องติดต่อคือ ที่ทำการอำเภอตำบลหมู่บ้านในเมืองที่ตนอาศัยอยู่ ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ขอให้ปรึกษากับเจ้าพนักงานในอำเภอตำบลหมู่บ้านที่ใกล้บ้าน หรือ ลองปรึกษากับผู้รับผิดชอบในสถานหลบภัย


ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.