ขั้นตอนการเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งสำหรับนักเรียนต่างชาติ – 106

วันที่ 8 เมษายน 2011 12:00 น
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 106

ขั้นตอนการเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ขั้นตอนดำเนินการเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งของนักเรียนต่างชาติ ตามประกาศฉบับที่ 91 บัดนี้มีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้ว
นักเรียนต่างชาติที่มีสถานภาพการพำนัก “นักศึกษา” (ริวงาคุ) อยู่ ณวันที่ 11 มีนาคม แต่ได้เดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ได้ทำเรื่องขออนุญาตกลับเข้ามาใหม่ (re-entry) สามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่อยู่ใกล้เคียงได้ ในกรณีที่ตรวจสอบยืนยันได้ว่าจะกลับมาศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาที่ได้ศึกษาอยู่
○ระยะเวลาการสมัคร
ภายในวัน (อังคาร) ที่ 31พฤษภาคม 2011
○เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
(1) ใบคำร้องขอวีซ่า
(2) รูปถ่าย
(3) หนังสือเดินทาง
(4) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีตราประทับแสดงสถานภาพการพำนัก “นักศึกษา” (ริวงาคุ)
(5) เอกสารที่รับรองว่าจะศึกษาต่อ ซึ่งต้องออกหลังวันที่ 11 มีนาคม (อย่างใดอย่างหนึ่งจากเอกสารต่อไปนี้)
・ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ไซงาคุโชเมโฉะ) ที่ระบุช่วงเวลาการศึกษา
・สำเนาหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษา (นิวงาคุเคียวคะโฉะ)
・หนังสือคำร้องที่ออกโดยมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ระบุว่าจะรับเข้าศึกษาต่อในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

รายละเอียดอื่น ๆ ขอให้สอบถามที่สถานทูตหรือสถานกงสุล


ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.