Welfare Fund Loan for Single Mother Families and Widows – 105

Ika-8 ng Abril 2011 12:00
Impormasyon tungkol sa Kalamidad No.105

Welfare Fund Loan for Single Mother Families and Widows

Ang mga single mothers at menor de edad (wala pang 20 anyos) na walang magulang ay maaring umutang na walang interest o mababa lang ang interest kapag kailangan ng pera para sa pag-aayos o paglipat ng bahay, o pagpapagamot(healthcare) o pag-aral.

○Ang mga maaring umutang ay ang mga sumusunod
(1)Single mother (Babaeng walang asawa na nag-aalaga ng batang menor de edad(wala pang 20 anyos)
(2)Biyuda(dating single mother na hindi na dependent ang kaniyang anak)
(3)Batang walang mga magulang (Wala pang 20 anyos
(4)Batang sinusuportahan o dependent ng single mother
(5)Taong mas matanda sa 20 anyos na dependent pa sa single mother.
(6)Babaeng mas matanda sa 40 anyos na walang asawa at wala ring bata na dependet sa kanya.
Maaring makipag-ugnayan sa munisipaliad kung saan nakatira. Kung gustong umutang sa loan na ito, kumunsulta muna sa staff ng munisipalidad o sa nakatalagang opisyal ng evacuation center.


【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.