Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan (2) – 106

Ika-8 ng Abril, 2011, 12:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 106

Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan (2)

Nakasigurado na ang mga detalye tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan (naiulat sa impormasyon No.91).
 Kung “Student”(“Ryugaku” o pag-aaral sa ibang bansa) ang uri ng inyong visa noong nakaraang ika-11 ng Marso, at umalis kayo sa bansa nang walang permiso ng muling pagpasok (reentry permit), puwede kayong mag-aplay uli ng visa sa pinakamalapit na Embahada o Tanggapang Konsulado ng Japan, basta’t mapapatunayan ninyong magpapatuloy kayong mag-aral sa institusyong pang-edukasyon katulad ng pamantasan, na inaniban ninyo noon.

○Takdang panahon ng pag-aaplay :
Hanggang Ika-31 (katapusan) ng Mayo, 2011 (Martes)
○Dokumentong kinakailangan :
(1) Application Form for Visa
(2) Retrato
(3) Pasaporte
(4) Kopya ng pahina ng pasaporte na may tatak na 「留学(RYUGAKU)」 (Student)
(5) Dokumentong nagpapatunay na magpapatuloy kayo ng pag-aaral, nailathala pagkatapos ng ika-11 ng Marso (alinman sa mga sumusunod)
・Certificate of Student Registration na bumabanggit ng takdang panahon ng pag-anib.
・Kopya ng Permiso ng pagpasok sa eskuwela (Enrollment/Admission Permit)
・Sulat galing sa iyong institusyon na naghahayag ng kanilang alok na magpapatuloy silang tumanggap sa inyo bilang estudyanteng dayuhan.

Tungkol sa detalye, pakitanong sa Embahada o Tanggapang Konsulado.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.