ข้อควรระวังสำหรับอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ – 103

วันที่ 6 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 103

ข้อควรระวังสำหรับอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ท่านที่ต้องการเข้าร่วมงานอาสาสมัคร กรุณาลงทะเบียนที่ศูนย์อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติที่ตั้งอยู่ตามหมู่บ้าน ตำบลและเมืองแต่ละแห่งได้ ทางศูนย์อาสาสมัครจะไม่จำกัดสัญชาติของผู้เข้าร่วมอาสาสมัคร ขอเพียงท่านมีทักษะภาษาญี่ปุ่น(อ่าน,เขียน,สนทนา)ก็พอ การเข้าร่วมนี้ ไม่ควรเข้าร่วมด้วยเหตุผลเพียงเพราะท่านมีความสนใจหรือเหตุผลส่วนบุคคลใดๆ แต่ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของกลุ่มอาสาสมัครหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ท่านจะปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครขอให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
【เกี่ยวกับอาสาสมัคร】
1.กรุณารับทราบข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและข้อควรระวังต่าง ๆ
・กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสำคัญในการรับสมัครอาสาสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือเว็บไซต์ของเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นหมู่บ้าน ตำบล เมือง

สถานการณ์เกี่ยวกับการก่อตั้งศูนย์อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

http://www.shakyo.or.jp/hp/news/detail.php?s=1&a=553

2.กรุณาเตรียมตัวให้พร้อม
・กรุณานำสัมภาระส่วนตัวที่ใช้ในระหว่างปฏิบัติงานมาเอง เช่น อาหาร,น้ำดื่ม
・ในการเดินทางไปยังพื้นที่ภัยพิบัติ กรุณารับผิดชอบในการเดินทางด้วยตนเอง
・ค่าอาหาร, ค่าที่พัก และค่าเดินทาง กรุณารับผิดชอบด้วยตนเอง
・การปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยอาจมีการใช้แรงงานหนักในบางครั้ง กรุณาเตรียมร่างกายให้พร้อมในการเข้าร่วม
・กรุณาสวมเสื้อผ้าปกคลุมผิวเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก และเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ (ควรนำ รองเท้าบู๊ท, เสื้อกันฝน, ถุงมือยาง, และหน้ากากอนามัยพกไปด้วยจะเป็นการดี)

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.