การกำหนด “พื้นที่แผนเขตอพยพ” โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ หมายเลข 1 จังหวัดฟุคุชิมา – 112

วันที่ 11 เมษายน 2011 18:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 112

การกำหนด “พื้นที่แผนเขตอพยพ” โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ หมายเลข 1 จังหวัดฟุคุชิมา

 บ่ายวันที่ 11 นายเอดะโนะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่า จะมีการกำหนด“พื้นที่แผนเขตอพยพ” โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่นอกรัศมี 20 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 1 เนื่องจากเกรงว่าจะมีสารกัมมันตรังสีต่อปีเกิน 20 มิลลิซีเบลท์ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพภูมิศาสตร์
 พื้นที่เข้าข่าย ได้แก่ คัตสึราโอะมูระ นามิเอะมะจิ อีทาเทะมูระ บางพื้นที่ในคาวามาตะมะจิและเขตมินามิโซอุมะของจังหวัดฟุคุชิมา
สำหรับช่วงเวลาในการอพยพนั้น นายเอดะโนะกล่าวว่าคาดว่าจะมีขึ้นภายในหนึ่งเดือน อย่างไรก็ตามจะมีการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบภายหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์และร่วมปรึกษากับองค์กรบริหารส่วนภูมิภาคแล้ว
นอกจากนี้ นายเอดะโนะยังได้กล่าวอีกว่าได้กำหนดให้พื้นที่หลบภัยในอาคารที่อยู่ในรัศมีเกิน 20 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 30 กิโลเมตรจากโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เดียวกัน เป็น “พื้นที่เตรียมอพยพฉุกเฉิน”โดยแยกออกจาก “พื้นที่แผนเขตอพยพ”
 พื้นที่เข้าข่าย ได้แก่ ฮิโระโนะมะจิ นาราฮะมะจิ คาวาอุจิมุระ บางพื้นที่ในเขตทามุระ และเขตมินามิโซอุมะ ของจังหวัดฟุคุชิมะ ทั้งนี้สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่เตรียมอพยพฉุกเฉิน จะถือเป็นวันหยุดเรียน
(หนังสือพิมพ์โยมิอุริ เวลา 16:14 น. วันที่ 11 เมษายน 2011)

หมายเหตุ 1) “พื้นที่แผนเขตอพยพ” 計画的(けいかくてき)避難(ひなん)区域(くいき)
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้อพยพภายใน 1 เดือน
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถอพยพด้วยตนเอง ให้แจ้งวิธีการอพยพที่ชัดเจนไปยังหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรบริหารส่วนภูมิภาค
หมายเหตุ 2) “พื้นที่เตรียมอพยพฉุกเฉิน” 緊急(きんきゅう)時(じ)避難(ひなん)準備(じゅんび)区域(くいき)
ผู้ที่สามารถอพยพได้ให้อพยพจากพื้นที่ดังกล่าวตามวิจารณญาณ
สำหรับผู้ที่ยังต้องอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ให้เตรียมพร้อมที่จะสามารถอพยพได้ทันทีในภาวะฉุกเฉิน ส่วนเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้นห้ามเข้าไปในบริเวณนี้โดยเด็ดขาด

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.