Thông tin về cung cấp tiền hỡ trợ cho những người bị nạn – 108

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 108

Thông tin về cung cấp tiền hỡ trợ cho những người bị nạn

Vào ngày thữ 6 ngày 8 tháng 4, chính phủ Nhật Bản quyết định tiêu chuản giá tiền hỡ trợ được cung cấp lần thữ 1. Tổng số tiền hiện nay được gốp từ toàn quốc vì thảm họa lần này là khỏang 128 tỷ 300 triệu yen.

Bảng tiêu chuẩn giá tiền được cung cấp:


Theo phương châm chính phủ, đối tượng cung cấp tiền bao gồm người nước ngoài và người đang du lịch, và người bị nạn do dư chấn.
Sau này các tỉnh địa phương sẽ chính thức quyết định đối tượng và giá tiền theo tiêu chủan chính phủ, và sẽ bất đầu cung cấp tiền hỡ trợ cho những người bị nạn thông qua các cơ quan hành chính địa phương. Thời điểm bất đầu cung cấp và các thông tin chi tiết khác sẽ được các cơ quan hành chính địa phương thông báo sau. Xin hãy liên lạc đến các cơ quan hành chính địa phương quý vị đã ở khi động đất xảy ra để cho lấy được thông tin từ nơi sơ tán.

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.