Xin hãy nộp đơn chuyển địa chỉ đến bưu điện – 109

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 109

Xin hãy nộp đơn chuyển địa chỉ đến bưu điện

Các vị đang sơ tán lấy được địa chỉ mới xin hãy nộp đơn chuyển địa chỉ đến bưư điện.
Nộp đơn này, bưu địên sẽ chuyển các bưu phạm đã tới địa chỉ cũ đến địa chỉ mới trong 1 năm miễn phí, dù địa chỉ mới ở chỗ nào trong phạm vi trong nước (ví dụ trường học, nhà thờ ).
Sau này các cơ quan hành chính địa phương sẽ gửi các giấy tờ cần để làm thủ tục nhận được tiền hỡ trợ và giấy chứng nhận bị nạn, nên các vị đã sơ tán đến nơi khác và lấy được địa chỉ mới phải nộp đơn chuyển địa chỉ đến bưư điện sớm. Giấy đơn chuyển địa chỉ có thể lấy được tại nơi lánh nạn, bưu điện. Các vị cũng có thể đăng ký trên trang web dưới đây (tiếng Nhật).

http://welcometown.post.japanpost.jp/etn/

* Các giấy tờ cần để làm thủ tục tại bưu điện:
1. Các loại giấy chứng nhận cá nhân như : Thể đăng ký người nước ngoài, Bằng lái xe, Hồ chiếu.
2. Các loại giấy tờ để xác nhận địa chỉ cũ như: Thể đăng ký người nước ngoài, Bằng lái xe, Hồ chiếu, hoặc các giấy tờ khác cơ quan hành chính phát hành có ghi rõ địa chỉ cũ.

* Các điều ghi lại trong đơn:
1. Ngày đã chuyển, hoặc sẽ chuyển địa chỉ
2. Ngày bất đầu chuyển bưu phạm đến địa chỉ mới
3. Địa chỉ cũ
4. Họ tên vị chuyển địa chỉ
5. Có người ở tiếp tại địa chỉ cũ hay không, và số người ở tiếp
6. Địa chỉ mới
7. Họ tên gửi đơn chuyển địa chỉ, và quan hệ với chính người chuyển địa chỉ ( nếu người chuyển và người gửi đơn khác. Ghi như: bản thân, gia đinh, )

Thủ tục chuyển địa chỉ này không có liên quan đến thủ tục chuyển đổi nơi cư trú của đăng ký người nước ngoài.

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.