Những điều nên lưu ý khi vay tiền – 111

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 111

Những điều nên lưu ý khi vay tiền

Chúng tôi đã giới thiệu chế độ cho vay tiền hỗ trợ trong các thông tin số 69, 81, 97105. Khi bạn vay tiền theo chế độ này hãy lưu ý đến những điều dưới đây.

– Có một số khoản tiền được biếu luôn cho người nhận chứ không phải là cho vay như : tiền quyên góp, tiền thăm viếng, tiền bảo hiểm thất nghiệp v.v… Trước khi vay tiền, bạn hãy đến ủy ban thành phố hoặc gặp người chịu trách nhiệm của nơi lánh nạn để xác nhận mình có phải là đối tượng được nhận những khoản tiền đó hay không.
– Nếu bạn vay tiền thì bắt bạn buộc phải trả lại. Tùy loại chế độ cho vay tiên tỉ lệ lãi suất và thời gian để trả lại khác nhau. Khi bạn vay tiền hãy hỏi người chịu trách nhiệm của ủy ban thành phố để xác nhận những điều đó.

Nếu bạn vay tiền theo chế độ này thì có khả năng là bạn không thể xin chế độ khác. Trước khi vay, bạn hãy hỏi người chịu trách nhiệm của ủy ban thành phố để xác nhận điều này nữa.

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.