Pagbabahagi ng Gienkin Donasyon – 108

Ika-11 ng Abril 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa Kalamidad No.108

Pagbabahagi ng Gienkin Donasyon

Nagpasiya ang Gobiyerno ng pamantayang halaga ng unang pagbabahagi ng gienkin donasyon noong ika-8 ng Abril, Biyernes. 128.3 bilion yen na ang nakatipon bilang donasyon o iba pa mula sa buong mundo, na inukol sa kalamidad na ito.

Halaga ng Unang Pagbabahagi

Taong Namatay o Nawawala \ 350,000- kada tao
Bahay na Nasira / Nasunog nang Buo \ 350,000- kada bahay
Bahay na Nasira / Nasunog nang Kalahati \ 180,000- kada bahay
Bahay na sa loob ng 30km mula sa Fukushima No. 1 nuclear plant \ 350,000- kada bahay

Patakarang isali dito sa mga makakatanggap ang mga dayuhan at nagbibiyahe, at napinsala pati ng after shock.
Batay sa pamantayang ito, ang mga Pripektura ay magpapasiya ng halaga ng pagbabahagi at kung sinu-sino ang makakatanggap nang opisyal sa bawat lalawigan at magbibigay nito sa mga naapektahan sa pamamagitan ng iyong munisipalidad. Magbibigay-alam ang inyong munisipalidad kapag napasiyahan ang detalye, katulad ng kung kailang ibibigay. Para makontak kayo kahit kayo’y nasa evacuation center, magpaalam kayo sa munisipalidad ng tirahan ninyo noong nagkalindol.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.