Pag-report ng bagong address sa post office – 109

Ika-11 ng Abril 2011 14:00
Tungkol sa Kalamidad No.109

Pag-report ng bagong address sa post office

Kung ang mga evacuees ay mayroon ng bagong address, magsadya sa post office at isumite ang “Tenkyo Todoke” (Report of change of address). Kung i-report ito, kahit dating address ang nakalagay sa mga sulat, ipapadala ito sa bagong address ng libre, sa loob ng 1 taon. Kung ang bagong address ay nasa loob ng bansang Hapon, ipapadala ang sulat o anu pa man sa kahit anumang address(kahit eskuelahan o simbahan). Ang mga municipalidad ay magpapadala ng mga documento para sa aplikasyon ng pagtangap ng gienkin(public donation) o pagapply sa Risaishoumeisho(Certificate of disaster-affected). Kung mayroon ng bagong address, siguraduhing ireport ito sa post office. Makakuha ng application form ng “Tenkyo Todoke(Report of Change of Address)” sa kahit saang post office na malapit sa inyong tirahan. Maari din mag-apply sa pamamagitan ng website. (Salitang Hapon lamang ang website.) (http://welcometown.post.japanpost.jp/etn/)
○Ang mga kailangan papeles para sa pagreport ng paglipat ng address sa post office.
1.Alien Card, Driver’s Licence, o iba’t ibang dokumento na nagpapatunay ng identity(tulad ng health insurance card)
2. Ang mga dokumento na nagpapatunay ng dating address na ini-issue ng public office, tulad ng Alien Card, Driver’s License, o Passport.
○Kailangang impormasyon para sa Tenkyo Todoke (Report of Change of Address)
1. Araw na lilipat(o lumipat)
2. Araw ng simula ng pagpapadala ng mga sulat sa bagong address.
3. Dating address (Address bago lumipat)
4. Pangalan ng mga lumilipat
5. Kung mayroon o wala ng ibang tao na tumuloy sa dating address. Kung mayroon, bilang ng taong tumuloy sa pagtira sa dating address.
6. Bagong Address
7. Pangalan ng taong magsusumite ng report at relasyon nito sa mga lilipat, o pamilya.
Ang report ng paglipat ng address sa post office ay walang kaugnay sa report ng paglipat ng address ng alien registration.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.