มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์(INES)ระดับ 7 – 113

วันที่ 13 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 113

มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์(INES)ระดับ 7

วันที่12เมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศเฉพาะกาลให้ยกระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะหมายเลข 1 มีความร้ายแรงระดับ 7 ซึ่งครั้งนี้เป็นการปรับระดับขึ้นมา 2 ขั้น จากระดับ 5 ที่เคยประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม
อย่างไรก็ตาม การปรับระดับความรุนแรงครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าปริมาณของสารกัมมันตภาพรังสีนั้นเพิ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใดในช่วงเวลานี้เท่านั้น แต่เป็นการคิดจากผลข้อมูลที่ได้จากการประเมินตั้งแต่ช่วงแรก และการปรับระดับครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้พื้นที่เขตกำหนดให้ลี้ภัยต้องขยายวงกว้างในทันที

ระดับความรุนแรง อ้างอิงมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์(INES)

อุบัติเหตุรุนแรงที่สุด (MAJOR ACCIDENT)
อุบัติเหตุรุนแรง (SERIOUS ACCIDENT)
อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อภายนอกโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์

(ACCIDENT WITH WIDER CONSEQUENCES)
อุบัติเหตุเฉพาะบริเวณโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์

(ACCIDENT WITH LOCAL CONSEQUENCES)
เหตุขัดข้องรุนแรง (SERIOUS INCIDENT)
เหตุขัดข้อง (INCIDENT)
เหตุผิดปกติ (ANOMALY)

สำหรับผลการสำรวจค่ากัมมันตภาพรังสีที่วัดได้จากแต่ละพื้นที่และจากน้ำที่ใช้บริโภค (น้ำประปา) นั้นสามารถดูได้ที่เวปไซด์ด้านล่างนี้ (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี)

ข้อมูลการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีจากทั่วประเทศ
http://www.mext.go.jp/

รายละเอียดอื่นๆโปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการเขตปกครองใกล้บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ของสถานอพยพลี้ภัย หรือที่ว่าการจังหวัดของแต่ละจังหวัด

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.