International Nuclear Events Scale (INES) Level 7 – 113

Ika-13 ng Abril 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 113

International Nuclear Events Scale (INES) Level 7

Noong ika-12 ng Abril, pansamantalang ipinalagay ng gobyerno sa Level 7 ang aksidente sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Ito ay tumaas ng dalawang grado mula sa Level 5 na inihayag noong ika-18 ng Marso.

Ngunit hindi nito ibig sabihin na biglang dumami ang radioactive material sa kasalukuyan. Ang dating level ay pinagpasiyahan batay sa resulta ng pagsisiyasat ng mga sinaunang data. Hindi rin nito ibig sabihin na lumawak agad ang evacuation area.

Level International Nuclear Events Scale (INES)

7 Malubhang aksidente
Seryosong aksidente
Aksidenteng may malawakang panganib (na umaabot sa labas ng Nuclear Plant)
Aksidenteng may lokal na panganib (na hindi umaabot sa labas ng Nuclear Plant)
Seryosong di-pangkaraniwang pangyayari
2 Di-pangkaraniwang (Abnormal na) pangyayari
Anomalya

Tingnan ang HP sa ibaba para sa mga resulta ng radioactive measurement at mga pagsisiyasat sa tubig (tap water) sa iba’t ibang lugar. (Hapon, Ingles, Chinese at Korean)

Radioactivity level sa buong bansa
http://www.mext.go.jp/

Para sa mga detalye, magtanong sa pinakamalapit na opisyal ng munisipyo o evacuation center staff, o sa opisyal ng mga local governments (prefecture at city government).

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.