กรณีการใช้บริการจากระบบกู้ยืมเงิน – 111

วันที่ 11 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 111

กรณีการใช้บริการจากระบบกู้ยืมเงิน

ตามที่ได้ประกาศเกี่ยวกับระบบกู้ยืมเงินในประกาศฉบับที่ 69, 81, 97, 105 ไปแล้วนั้น ในกรณีที่ท่านจะใช้บริการกู้ยืมเงินจากระบบให้กู้ยืม ควรระวังเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้
・มีระบบเงินช่วยเหลือโดยไม่ถือเป็นการกู้ยืมอยู่หลายประเภท เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือในกรณีที่รับความเสียหายจากการสูญเสียเนื่องจากประสบภัยพิบัติ หรือ เงินช่วยเหลือในกรณีที่ตกงานอันเนื่องจากภัยพิบัติ ดังนั้นก่อนที่จะใช้บริการกู้ยืมจากระบบกู้ยืม ให้ตรวจสอบก่อนว่าตัวเองมีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวหรือไม่ โดยปรึกษากับเจ้าหน้าที่เขตที่อยู่ใกล้เคียง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสถานอพยพลี้ภัย
・เมื่อกู้ยืมจากระบบแล้วจะต้องจ่ายเงินกู้คืน ส่วนการจ่ายดอกเบี้ยหรือระยะเวลาที่สามารถผัดผ่อนกำหนดคืนเงินนั้น จะแตกต่างกันไปตามประเภทของเงินกู้ ดังนั้นเมื่อท่านจะยื่นความจำนงการกู้เงิน โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับผู้รับผิดชอบที่ว่าการเขตปกครองท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่
 เมื่อกู้ยืมจากระบบให้กู้ยืมแล้วอาจมีกรณีที่ไม่สามารถยื่นความจำนงเพื่อขอความช่วยเหลือจากระบบอื่นๆได้ ดังนั้นตอนที่ยื่นความจำนงใดๆ โปรดตรวจสอบข้อมูลต่างๆกับผู้รับผิดชอบที่ว่าการเขตปกครองท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.