การจ่ายเงินบริจาคช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ – 108

วันที่ 11 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 108

การจ่ายเงินบริจาคช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน(ศุกร์) รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลืองวดที่หนึ่งที่ได้รับบริจาคจากทั่วประเทศเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติจำนวน 128,300ล้านเยน

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลืองวดที่หนึ่ง
เสียชีวิตหรือสูญหาย คนละ 350,000 เยน
บ้านที่เสียหายทั้งหมด(ถูกเผาทั้งหมด) หลังละ 350,000 เยน
บ้านที่เสียหายครึ่งหนึ่ง(ถูกเผาครึ่งหนึ่ง) หลังละ 180,000เยน
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 1จังหวัดฟุคุชิมา ภายในรัศมี 30 กม. ครอบครัวละ350,000 เยน

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวต่างชาติ,นักท่องเที่ยวที่ได้รับภัยพิบัติ และผู้ประสบภัยพิบัติจากอาฟเตอร์ช็อคด้วย แต่ละจังหวัดจะเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินและผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวโดยยึดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินข้างต้น โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยพิบัติผ่านองค์กรท้องถิ่นประจำจังหวัดนั้นๆ ส่วนรายละเอียดต่างๆเช่นระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยหลือนั้น องค์กรท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ผู้ประสบภัยที่อพยพไปอยู่พื้นที่อื่นๆ โปรดติดต่อองค์กรท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ตอนที่เกิดแผ่นดินไหว เพื่อจะไดัรับแจ้งข่าวสารต่อไป


ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.