โปรดส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่ไปยังที่ทำการไปรษณีย์ – 109

วันที่ 11 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 109

โปรดส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่ไปยังที่ทำการไปรษณีย์

ผู้ประสบภัยพิบัติที่อพยพลี้ภัยไปอยู่ที่อื่น หากได้ที่อยู่ใหม่แล้วโปรดส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่ไปยังที่ทำการไปรษณีย์ด้วย เมื่อส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่แล้ว จดหมายที่ส่งไปที่ที่อยู่เก่าของท่านจะถูกส่งไปยังที่อยู่ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลาหนึ่งปี ไม่ว่าท่านจะอพยพไปอยู่ที่ใด (โรงเรียนหรือโบสถ์) หากเป็นในญี่ปุ่นแล้วไปรษณีย์จะส่งให้ท่านได้
จากนี้ไปองค์กรท้องถิ่นแต่ละจังหวัดจะส่งเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการจ่ายเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและใบรับรองการประสบภัยพิบัติ ฉะนั้นผู้ที่อพยพลี้ภัยไปอยู่ที่อื่น เมื่อได้ที่อยู่ใหม่แล้ว กรุณายื่น “ใบแจ้งย้ายที่อยู่” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ด้วย แบบฟอร์มการแจ้งย้ายที่อยู่นั้นสามารถขอได้ที่ศูนย์อพยพหรือที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน หรือกรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซด์ (http://welcometown.post.japanpost.jp/etn/) (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
เอกสารจำเป็นที่ใช้ในการยื่นเรื่อง
1. ใบแสดงตนเช่นบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ ใบขับขี่หรือบัตรประกันสุขภาพชนิดต่างๆ
2. เอกสารแสดงที่อยู่ซึ่งออกโดยสถานที่ราชการ เช่นบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ ใบขับขี่ พาสปอร์ตที่สามารถยืนยันที่อยู่ของท่านได้ก่อนที่จะย้ายไปที่อยู่ใหม่
สิ่งที่ต้องกรอก
1. วันที่จะย้ายออก(หรือวันที่ย้ายออกไปแล้ว)
2. วันที่ให้เริ่มส่งจดหมายไปที่อยู่ใหม่
3. ที่อยู่ก่อนย้ายออก
4. ชื่อผู้ที่ย้ายออก
5. จำนวนผู้อาศัยร่วมนับจากนี้จากที่อยู่เก่า
6. ที่อยู่ใหม่
7. ชื่อนามสกุลของผู้ที่ยื่นใบแจ้งย้ายที่อยู่ และความสัมพันธ์กับผู้ย้ายออก (เช่นเป็นเจ้าตัวที่ย้ายออกหรือเป็นบุคคลในครอบครัว)
การทำเรื่องแจ้งย้ายที่อยู่ข้างต้น ไม่เกี่ยวกับการทำเรื่องย้ายที่อยู่ของการขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติ


ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.