การจ่ายเงินชดเชยล่วงหน้าบางส่วน – 116

วันที่ 15 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 116

การจ่ายเงินชดเชยล่วงหน้าบางส่วน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน บริษัทพลังงานไฟฟ้าโตเกียว(TEPCO) ได้ประกาศเรื่องการจ่าย“เงินชดเชยล่วงหน้าบางส่วน” ให้แก่บุคคลที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อเป็นเงินทุนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่อไป
บุคคลที่จะได้รับเงินชดเชยนี้คือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์อพยพหรืออาคารหลบภัย โดยบริษัทจะจ่ายให้ครอบครัวละ 1 ล้านเยน สำหรับบุคคลที่ไม่มีครอบครัวจะจ่ายให้ 750,000 เยน
เขตที่กำหนดของบุคคลที่จะได้รับเงินชดเชยคือบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ของศูนย์อพยพหรืออาคารหลบภัยในเขตมินามิโซมะ อีตะเทะมุระ นามิเอะมะจิ ฟุตะบะมะจิ โอคุมะมะจิ โทมิโอคะมะจิ นะระฮะมะจิ ฮิโรโนะมะจิ คัตสึราโอะมุระ คะวะอุจิมุระ เขตทะมุระ และเขตอิวาคิ
จากนี้ไปแต่ละศูนย์อพยพจะมีการชี้แจงรายละเอียด และแจกเอกสารเพื่อยื่นขอรับเงินชดเชย จะเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับเงินชดเชยโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน เป็นต้นไป
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในประกาศฉบับต่อไป


ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.