Về vấn đề thanh toán tiền đền bù tạm thời. – 116

14 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 116

Về vấn đề thanh toán tiền đền bù tạm thời.

Ngày 15 tháng 4, Điện lực Tokyo đã phát biểu rằng sẽ chi trả tiền “tiền đền bù tạm thời”, khoản tiền cần thiết cho cuộc sống hiện thời của những người bị thiệt hại.

Đối tượng là những người đã sống trong khu vực sơ tán, lánh nạn trong nhà, mỗi gia đình được chi trả 1.000.000 yên, gia đình đơn thân được 750.000 yên.

Những xã phường thị trấn bao gồm cả khu vực sơ tán và lánh nạn trong nhà là Minamisoumashi, Iitatemura, Namiemachi, Futabamachi, Okumamachi, Tomiokamachi, Narahamachi, Hironomachi, Katsuraomura, Kawauchimura, Tamurashi, Iwakishi.

Tới đây sẽ hướng dẫn tại nơi sơ tán ở các địa phương, phát hồ sơ đăng ký. Cửa tư vấn chuyên dụng dự định được mở từ ngày 28 tháng 4.

Khi có thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ thông báo bằng bản tin.


<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.