Hỗ trợ chi phí quay trở lại Nhật cho lưu học sinh – 118

14 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 118

Hỗ trợ chi phí quay trở lại Nhật cho lưu học sinh

Sau thảm họa động đất, có nhiều lưu học sinh nước ngoài đã tạm về nước. Bởi vậy, chính phủ quyết định cấp tiền vé máy bay để quay trở lại Nhật.

Trong số những lưu học sinh quốc phí thì cấp vé cho người buộc phải về nước vì thảm họa động đất.
Đối với học sinh tư phí, cơ quan hỗ trợ sinh viên sẽ tuyển thêm học bổng hỗ trợ học tập. Với đối tượng là những người có thành tích học tập tốt nhưng đang gặp khó khăn về kinh tế vì thảm họa động đất, nếu là sinh viên sau đại học thì mỗi tháng được nhận 65000 yên, là học sinh đại học thì được nhận 48000 mỗi tháng.

Về chi tiết cụ thể và thủ tục đăng ký xin hãy hỏi trường đại học nơi đang học.


<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.