Pagbabawas at Paglilibre ng Pampagamot (Kasunod ng Ika-8ng Paalaala)- 117

Ika-15 ng Abril, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean 
Filipino No. 117

Pagbabawas at Paglilibre ng Pampagamot (Kasunod ng Ika-8ng Paalaala)

Ang Minstry of Health, Labour and Welfare ay naglilibre ng pagpagamot sa ospital ng mga taong naapektuhan. Ang mga nawalan ng national/social insurance certificate (Hokensyo) ay puwede ring magpatingin.
Ang mga taong nasasakop ng serbisyong ito ay,
ang mga mamamayan sa mga pook na naaaplayan ng Patakaran ng Pagliligtas sa Kalamidad (Saigai kyuujo hou) na
1) nasiraan ng bahay nang buo o bahagi,
2) namatay ang pangunahing nagtatrabaho sa pamilya o nagkaroon ng matinding pinsala sa katawan,
3) nawawala ang pangunahing nagtatrabaho sa pamilya,
4) nasira o nahinto ang negosyo ang pangunahing nagtatrabaho sa pamilya,
5) nawalan ng trabaho at wala nang kinikita ang pangunahing nagtatrabaho sa pamilya o
6) inutusang lumikas o manatili sa loob ng gusali dahil sa aksidente ng Fukushima No.1 at No. 2 Nuclear Power Plant
(pati na rin ang lumipat pagkatapos ng lindol).

Maaari lamang itanong sa opisyal sa munisipyo, evacuation center staff o inyong pripektura para malaman kung kayo ay nasasakop ng serbisyong ito.
Bukod dito, ang Minstry of Health, Labour and Welfare ay nagpaplano ng paglilibre ng pampagamot sa mga nakatira sa “Planned Evacuation Area”. Magbibigay kami ng karagdagang impormasyon pagka nalaman na ang mga detalye nito.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.