ประกาศแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 1 จังหวัดฟุคุชิมา – 119

วันที่ 18 เมษายน 2011 17:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 119

ประกาศแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 1
จังหวัดฟุคุชิมา

วันที่ 17 เมษายน บริษัทการไฟฟ้าโตเกียวได้ประกาศแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หมายเลข 1 จังหวัดฟุคุชิมา บริษัทการไฟฟ้าโตเกียวตั้งเป้าหมายไว้สองประการข้างล่างนี้เพื่อให้ผู้อพยพหนีภัยกลับมาอยู่บ้านของตนโดยวางมาตรการที่ทำให้ถังปฏิกรณ์และน้ำเย็นในบ่อพักเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วกลับมาอยู่ในสภาพปกติ รวมทั้งพยายามลดปริมาณการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี

ขั้นตอนที่ 1
เป้าหมาย : ลดปริมาณรังสีลงจนอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย
เวลาที่คาดว่าจะสำเร็จ : ประมาณ 3 เดือน (กลางเดือนกรกฎาคม 2011)

ขั้นตอนที่ 2
เป้าหมาย : ควบคุมการรั่วของสารกัมมันตภาพรังสีได้และควบคุมปริมาณรังสีได้เป็นจำนวนมาก
เวลาที่คาดว่าจะสำเร็จ : ประมาณ 3-6 เดือนหลังขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จ (กลางเดือนตุลาคมปี 2011 ถึงกลางเดือนมกราคม ปี 2012)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างราบรื่น ก็คาดการณ์ได้ว่ากว่ารัฐบาลจะยกเลิกคำสั่งอพยพผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าได้ น่าจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 6-9 เดือน

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.