เกี่ยวกับการรับเด็กจากพิ้นที่ประสบภัยพิบัติ เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ – 121

วันที่ 18 เมษายน 2011 16:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 121

เกี่ยวกับการรับเด็กจากพิ้นที่ประสบภัยพิบัติ เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ

จากภัยแผ่นดินไหวรุนแรง มีผู้ปกครองจำนวนมากกังวลเกี่ยวกับการเข้าเรียนในโรงเรียนใหม่ของบุตรที่กำลัง
หลบภัยในท้องที่อื่น และไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเดิมที่เคยเข้าเรียน ได้
กระทรวงศึกษาธิการ จึงแจ้งไปยังแต่ละกรรมการแผนกศึกษาธิการว่ามีนโยบายให้โรงเรียนรัฐรับเด็กที่อยู่ในสถานที่หลับภัยที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในโรงเรียนเทศบาลตามจำนวนเท่าที่จะรับเข้าเรียนได้ โดยรับทราบและปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน

บุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในโรงเรียนที่ใกล้กับสถานที่หลบภัยให้ตรวจสอบตามข้างล่างดังต่อไปนี้
・โรงเรียนในเขตท้องถิ่น →  ยื่นความประสงค์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการในเขตท้องถิ่นที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
・โรงเรียนในเขตจังหวัด → ยื่นความประสงค์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการในจังหวัดที่ประสงค์จะเข้าศึกษา

กรณีที่ไม่ทราบที่ติดต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ ให้สอบถามทางอีเมล์หรือโทรศัพท์สอบถามโดยตรง ผ่านทาง「ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น 」

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.