ระบบการซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีฉุกเฉิน – 122

วันที่ 18 เมษายน 2011 16:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 122

ระบบการซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีฉุกเฉิน

หากจะซ่อมแซมบ้านเรือนซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเป็นกรณีฉุกเฉิน จะสามารถรับเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมได้ส่วนหนึ่ง เงินนี้จะช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดทุนทรัพย์ซ่อมแซมบ้านเรือนด้วยตนเอง แต่ละครัวเรือนจะได้รับวงเงินสูงสุดที่ 520,000 เยน โดยสามารถนำไปซ่อมแซมสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเท่านั้น ได้แก่ ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องน้ำ ผู้จะรับเงินช่วยเหลือนี้ได้จะต้องพิจารณาเงื่อนไขบางประการ เช่น ระดับความเสียหายของบ้านเรือน, รายรับ
นอกจากนี้ ตามกฏแล้วผู้จะรับเงินช่วยเหลือนี้ไม่สามารถใช้บ้านพักชั่วคราวได้
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือ หลักฐานที่ต้องใช้ วิธีการแสดงความจำนงค์ สามารถสอบถามได้ที่สถานที่ราชการส่วนท้องถิ่นของแต่ละเมืองที่บ้านของท่านตั้งอยู่

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.