เงินช่วยเหลือเพื่อสร้างชีวิตใหม่สำหรับผู้ประสบภัย – 120

วันที่ 18 เมษายน 2011 16:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 120

เงินช่วยเหลือเพื่อสร้างชีวิตใหม่สำหรับผู้ประสบภัย

ตามกฎหมายเงินช่วยเหลือเพื่อสร้างชีวิตใหม่สำหรับผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือจะถูกจ่ายให้แก่ครัวเรือนซึ่งที่พักอาศัยอยู่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
○จำนวนเงินช่วยเหลือ คิดยอดรวมจากเงินช่วยเหลือสองประเภทข้างล่างนี้
ในกรณีของครัวเรือนคนเดียว (สมาชิกในครัวเรือนมี 1 คน) จะได้รับจำนวน 3 ใน 4 ของจำนวนเงินในแต่ละประเภท

1.เงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน (จะจ่ายให้แตกต่างกันตามระดับความเสียหายของที่พักอาศัย)

ระดับความเสียหายของที่พักอาศัย
เสียหายทั้งหมด
เสียหายเกือบทั้งหมด
จำนวนเงินช่วยเหลือ
1 ล้านเยน
5 แสนเยน

2.เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม (จ่ายให้แตกต่างกันตามวิธีการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่)
วิธีการสร้างที่อยู่อาศัย
ซื้อใหม่
ซ่อมแซม
เช่า (ยกเว้นที่พักของรัฐบาล)
จำนวนเงินช่วยเหลือ
2 ล้านเยน
1 ล้านเยน
5 แสนเยน

○ครัวเรือนที่อยู่ในกลุ่มได้รับความช่วยเหลือ
1 ครัวเรือนซึ่งที่พักอาศัยเสียหายทั้งหมด
2 ครัวเรือนซึ่งที่พักอาศัยเสียหายเกือบทั้งหมดหรือที่ดินซึ่งมีที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจนต้องรื้อถอนที่พักอาศัย
3 ครัวเรือนซึ่งที่อยู่ในพื้นที่เกิดอันตรายจากภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกัน
4 ครัวเรือนซึ่งที่พักอาศัยเสียหายกว่าครึ่งหนึ่ง ถ้าไม่ซ่อมแซมขนานใหญ่จะอาศัยอยู่อย่างลำบาก (ครัวเรือนซึ่งที่พักอาศัยเสียหายเกือบทั้งหมด)
เนื่องจากต้องใช้บัตรแสดงสถานะผู้ประสบภัย ดังนั้นรายละเอียดโปรดสอบถามที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่พักอาศัยของท่านตั้งอยู่

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.