Thông tin về tiền hỡ trợ xây dựng lại cuộc sống của những người bị nạn – 120

16:00 Ngày 18 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Bản tin dịch số 120

Thông tin về tiền hỡ trợ xây dựng lại cuộc sống của những người bị nạn

Theo luật hỡ trợ xây dựng lại cuộc sống của những người bị nạn, chính phủ sẽ cung cấp tiền hỡ trợ cho các gia đinh đã bị thiệt hại nhà cửa đang ở.
+ Giá tiền cung cấp là tổng cộng của 2 lọai tiền hỡ trợ dưới đây.
*Đối với gia đình một mình ( một người ở trong một nhà ), giá tiền cung cấp là 3/4 của tổng cộng 2 loại tiền dưới đây.

1. Tiền hỡ trợ cơ bản ( được cung cấp tùy theo mức độ thiệt hại nhà cửa )

Mức độ thiệt hại nhà cửa
Bị phá hủy hòan toàn
hoặc mức độ tương đương
Bị phá hủy một nửa quy mô lớn
Giá tìền cung cấp
1 triệu yên
500 nghìn yên
2. Tiền hỡ trợ cộng thêm ( được cung cấp tùy theo phương pháp xây dựng lại nhà cửa )
Phương pháp xây
dựng lại nhà cửa
Xây lại, hoặc mua lại
Sửa lại
Thuê nhà
( trừ nhà cho thuê  công lập)
Giá tiền cung cấp
2 triệu yên
1 triệu yên
500 nghìn yên
+ Điệu kiện cung cấp tiền hỡ trợ cho các gia đình
1 Các gia đình mà nhà cửa đã bị phá hủy hoàn toàn
2 Các gia đình mà nhà cửa đã bị phá hủy một nửa, hoặc đã giải thể nhà cửa vì mặt đất nhà cửa đã bị thiệt hại
3 Các gia đình mà đang ở tình trạng không thể sống ở nhà mình vì tình trạng nguy hiểm đang tiếp tục trong thời gian dài do thảm họa
4 Các gia đình mà nhà cửa đã bị phá hủy một nửa đến mức cần phải sửa lại quy mô lớn để sống tiếp ( Gia đình nhà cửa bị phá hủy một nửa quy mô lớn )
Để nhận tiền hỡ trợ này có cần thiết các giấy tờ chứng minh bị nạn, vv. Xin hãy hỏi lại về thong tin chi tiết đến các cơ quan địa phương của địa chỉ nhà cửa.

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.