Tungkol sa pondo para sa pagsasaayos ng pamumuhay ng mga biktima ng kalamidad – 120

Ika-18 ng Abril, 2011, 16:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean 
Filipino No. 120

Tungkol sa pondo para sa pagsasaayos ng pamumuhay ng mga biktima ng kalamidad

Batay sa batas para sa pagsasaayos ng pamumuhay ng mga biktima ng kalamidad oNatural Disaster Victims Relief Law, ibibigay ang pondo sa mga pamilyang napinsala ang tinitirahan.

○Ang halagang ibibigay ay kabuuan ng dalawang uri ng pondo (sumusunod).
Kung isa lang ang miyembro ng pamilya, magiging 3/4 lamang ng kabuuang halaga ang ibibigay.

1. Batayang pondo (ibibigay ayon (depende) sa kundisyon ng pinsala ng bahay)

Kundisyon ng pinsala
 Nasira ang buong bahay atb
Nasira ang 
malaking bahagi ng bahay
halaga
1milyon Yen
 0.5 milyon Yen
 

2. Karagdagang pondo (ibibigay ayon sa paraan ng pagsasaayos ng bahay)
Paraan ng 
pagsasaayos ng bahay
Magpapatayo
o bibili ng bago
Magpapakumpuni
Uupa
 (maliban sa public housing)
halaga
2 milyon Yen
1 milyon Yen 
0.5 milyon Yen
○Pamilyang bibigyan ng pondo
1. pamilyang nasira ang buong bahay
2. pamilyang nasira ang bahagi ng bahay o kinailanganang gibain ang bahay dahil napinsala ang lupang tinatayuan nito
3. pamilyang hindi makakatira sa bahay nang pangmatagalan dahil sa pagpapatuloy ng mapanganib na kundisyon gawa ng kalamidad.
4. pamilyang nasira ang bahagi ng bahay at mahirap makatira sa nasabing bahay kung hindi kukumpunihin nang malaki (pamilyang nasira ang malaking bahagi ng bahay)

Para mag-aplay sa pondo, kailangan ng mga dokumentong tulad ng “Certification of disaster-victim/Sertipiko ng biktima ng kalamidad” (Risai-shomeisho). Tungkol sa detalye, pakitanong na lang sa municipal office ng inyong tinitirahan.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp


Back to Home | Back to Tagalog.