เอกสารรับรองความเสียหายจากภัยพิบัติ (ริไซโชวเมโชะ) – 123

วันที่ 20 เมษายน 2011 18:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 123

เอกสารรับรองความเสียหายจากภัยพิบัติ (ริไซโชวเมโชะ)

สำหรับภัยพิบัติในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายด้านที่อยู่อาศัย ฯลฯ หากประสงค์จะขอใช้บริการระบบความช่วยเหลือต่าง ๆ จำเป็นต้องมีเอกสารรับรอง โดยมากมักจะถูกร้องขอให้แสดงเอกสารรับรองความเสียหายจากภัยพิบัติ (ริไซโชวเมโชะ)

○เอกสารรับรองความเสียหายจากภัยพิบัติ (ริไซโชวเมโชะ)
・เป็นเอกสารที่ใช้ในการแสดงระดับความเสียหายของบ้านที่อยู่อาศัย
・จำเป็นต้องมีการสำรวจสภาพความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะ
ได้รับใบรับรองดังกล่าว
・กรณีที่จำเป็นต้องมีใบรับรอง ได้แก่ การขอรับความช่วยเหลือในด้านต่อไปนี้
  เงินสนับสนุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เงินบริจาคช่วยเหลือ การลดหย่อนค่าประกันสุขภาพประชาชน
การกู้ยืมเงินเพื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ระบบซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเร่งด่วน  
 การเข้าพักในบ้านพักชั่วคราว บ้านพักการเคหะแห่งชาติ การมอบตำราเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เอกสาร วีธีการสำรวจ และ ช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับการออกเอกสาร ในการยื่นคำร้องเพื่อรับใบรับรองความ
เสียหายนั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ รายละเอียดขอให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.