ทุนสนับสนุนการศึกษาเร่งด่วนบริษัทมิตซูบิชิ – 124

วันที่ 20 เมษายน 2011 18:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 124

ทุนสนับสนุนการศึกษาเร่งด่วนบริษัทมิตซูบิชิ

มูลนิธิสนับสนุนการศึกษระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan Educational Exchanges and Services)โดยความสนับสนุนของบริษัทมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นจำกัดกำลังเปิดรับสมัครผู้รับทุน “ทุนสนับสนุนการศึกษาเร่งด่วนบริษัทมิตซูบิชิคอร์”
○ คุณสมบัติผู้สมัคร (ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขทุกประการ)
1 ผู้ที่ในปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน 2011 เป็นนักเรียน นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นทั้งระดับปริญญาตรี โท เอกและวิทยาลัย
2 ผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้การศึกษาเป็นไปด้วยความยากลำบาก อันเนื่องมาจากผู้ที่หารายได้ให้กับครอบครัวประสบภัยพิบัติ เช่น สูญเสียอาชีพ ล้มละลาย ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย สาบสูญหรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวใหญ่
3 ผู้ที่มีความพร้อมทั้งจิตใจ ร่างกาย สุขภาพ และความมุ่งมั่นสนใจในการศึกษาอย่างสูง
4 ผู้ที่หลังจากเดือนเมษายน 2011ไม่ได้รับทุนสนับสนุนอื่นๆ (ยกเว้นทุนการศึกษาประเภทที่ต้องชดใช้คืนในภายหลัง)
5 ผู้ที่ได้รับจดหมายรับรองจากผู้อำนวยการของสถานศึกษา
*นักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้างต้นสามารถสมัครได้
○จำนวนเงินทุนการศึกษา:เดือนละ 1 แสนเยน (ทุนให้เปล่า)

○จำนวนทุน:500 คน

○ช่วงเวลารับทุน:เมษายน 2011-มีนาคม 2012

○ขั้นตอนการสมัคร
การสมัครเป็นการสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยไม่ใช่การสมัครโดยตัวบุคคลที่ต้องการสมัคร รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนการศึกษาของสถานศึกษาที่สังกัด

○ระยะเวลายื่นใบสมัครจากสถานศึกษาต่อมูลนิธิ : วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 – วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 (เอกสารต้องถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด)
สำหรับกำหนดเวลายื่นเอกสารต่อสถานศึกษากรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากสถานศึกษาที่สังกัด
ภายหลังการตรวจสอบเอกสารแล้วจะตัดสินผู้มีสิทธิ์รับทุน โดยจะแจ้งผลให้กับผู้สมัครได้ทราบผ่านทางสถานศึกษาในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2011

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.