กำหนดฉุกเฉินว่าด้วยระดับความเป็นอันตราย – 125

วันที่ 20 เมษายน 2011 18:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 125

กำหนดฉุกเฉินว่าด้วยระดับความเป็นอันตราย

กำหนดฉุกเฉินว่าด้วยระดับความเป็นอันตรายคือการสำรวจอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเพื่อกำหนดระดับความเป็นอันตรายของอาคารนั้นๆ เป็นการตรวจสอบระดับความเป็นอันตรายของอาคารบ้านเรือนหลังอาฟเตอร์ช็อคว่าจะพังทลายลงมาหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายอีกครั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน หลังจากที่พิจารณาระดับความเป็นอันตรายดังกล่าวแล้ว จะแปะกระดาษสีแดง สีเหลืองหรือสีเขียวสีใดสีหนึ่งไว้หน้าอาคารบ้านเรือนนั้นๆในที่ที่เห็นได้ง่าย

กระดาษแต่ละสีมีความหมายดังนี้
○สีแดง หมายถึง อันตราย (อันตราย ห้ามเข้า)
○สีเหลือง หมายถึง ควรระวัง (โปรดระวังเวลาจะเข้าไป)
○สีเขียว หมายถึง ตรวจสอบแล้ว (ไม่มีอันตราย เข้าได้)

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะทำการพิจารณาระดับความเป็นอันตรายดังกล่าวหรือไม่ และถ้าพิจารณาจะทำในเขตใดบ้าง โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของเมืองที่ท่านอาศัยอยู่

※ส่วนการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนเพื่อออกเอกสารรับรองความเสียหายจากภัยพิบัติ(ริไซโชวเมโชะ)จะแยกทำต่างหาก

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.