Về việc đánh giá mức độ nguy hiểm sơ cứu của toà nhà – 125

18:00 Ngày 20 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Bản tin dịch số 125

Về việc đánh giá mức độ nguy hiểm sơ cứu của toà nhà

“Việc đánh giá mức độ nguy hiểm sơ cứu của toà nhà” là việc đánh giá các tòa nhà đã bị ảnh hưởng động đất có nguy hiểm đến mức độ nào theo kết quả kiểm tra. Mục đích đánh giá này là để tránh thảm họa thứ cấp có thể hư hại sinh mệnh con người, thông qua việc đánh giá các loại khả năng nguy hiểm như là khả năng sụp đổ của toà nhà do dư trấn. Sau khi việc đánh giá xong, tờ giấy có 1 trong 3 loại màu sẽ được dán lên trên vị trí dễ thấy của toà nhà đó.
3 loại màu của tờ giấy này có ý nghĩa như sau:
+ Màu đỏ: Nguy hiểm, cấm vào.
+ Màu vàng: Cần chú ý khi vào trong.
+ Màu xanh: Đánh giá xong, có thể vào được.
Các cơ quan địa phương sẽ quyết định có thực hiện đánh giá này hay không, hoặc khư vực nào trở thành đối tượng đánh giá. Về thông tin chi tiết, xin hãy hỏi lại đến các cơ quan địa phương của địa chỉ tòa nhà.
* Việc đánh giá này khác với việc đánh giá toà nhà để phát hành giấy tờ chứng minh bị nạn thảm họa.

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.