Ukol sa Certificate of Disaster Victim(Risai Shomei) – 123

Ika-20 ng Abril, 2011 18:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean 
Filipino No. 123

Ukol sa Certificate of Disaster Victim(Risai Shomei)

Ang mga biktima ng kalamidad na tulad ng mga nasiraan ng bahay ay kinakailangang magkaroon at magpakita ng ilang importanteng dokumento/sertipikasyon para matamasa ang mga serbisyong naglalayong magbigay suporta sa mga biktima. Karamihan sa mga serbisyong ito ay nangangailangang isumite ang “Certificate of Disater Victim (Risai Shomei)”

○Ang Certificate of Disater Victim ay

・isang dokumento na nagpapatunay ng antas ng pagkakapinsala ng bahay.
・Kailangan ng masusing investigasyon o pagsusuri ng mga kaukulan para malaman ang antas ng pinsala at kailangan maghintay ng mga ilang araw para makakuha ng certificate na ito.
・Ang mga sumusunod ay mga serbisyo kung saan kailangan isumite ang Certificate of Disater Victim.
Hisaisha Seikatu Saiken Shienkin(Natural Disaster Victims Relief Aid)、Gienkin(Public Donation)、Exemption ng hulog sa National Health Insurance、Saigai Fukkou JyutakuYushi (Disaster Restoration Housing Loan)、Ang sebisyo para sa temporaryong pag-ayos ng bahay, Para sa pagpasok sa temporaryong pabahay o public housing、Para sa pagtangap ng text books ng libre.

Para sa aplikasyon ng “Certificate of Disaster Victim”, magkakaiba ang kailangan na papeles, paraan ng imbestigasyon at panahon ng pagbibigay ng certificate depende sa municipalidad. Para sa karagdagan impormasyon, makipag-ugnayan sa municipalidad.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.