การจำกัดการบริโภคและการส่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง (ประกาศเพิ่มเติม) – 128

วันที่ 22 เมษายน 2011 18:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 128

การจำกัดการบริโภคและการส่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง (ประกาศเพิ่มเติม)

วันที่ 22 เมษายน(วันศุกร์) เวลาเวลา 18.00 น. รัฐบาลได้ประกาศรายชื่อผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และ การประมงที่จำกัดการขายเพิ่มเติมจาก รายการที่จำกัดการบริโภคและจำหน่ายที่ได้ประกาศไปแล้วในฉบับที่110
ห้ามขนส่งและห้ามจำหน่ายผักและอาหารทะเลที่มีค่าปนเปื้อนกัมมันตรังสีสูงกว่ามาตรฐาน
ต่อปนี้เป็น ตารางรายการผักและอาหารทะเลที่ถูกระงับการจำหน่าย
(ประกาศโดยกรมประมง กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน ณ วันที่ 22 เมษายน เวลา 18.00 น.)


จำกัดการจำหน่าย

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุท2รแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.