การลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลผู้อพยพทั่วประเทศ – 131

วันที่ 25 เมษายน 2011 11:00น
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 131

การลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลผู้อพยพทั่วประเทศ

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารได้จัดทำ “ระบบฐานข้อมูลผู้อพยพทั่วประเทศ” ขึ้นเพื่อให้ทราบสภาพความเป็นจริงของผู้อพยพ ผู้อพยพที่ลงทะเบียนไว้ในระบบนี้ จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยพิบัติดังนี้

〇ข้อมูลที่แจ้งเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ อาทิ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
〇การออกบัตรประกันสุขภาพประชาชนใหม่
〇ข่าวสารเกี่ยวกับ การยกเว้น การลดหย่อน หรือ การยืดเวลา ชำระภาษีต่างๆ อาทิ เบี้ยประกันสุขภาพ
เป็นต้น

การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบดังกล่าวสามารถทำได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่อยู่นอกเขตพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ ขอรับ”ใบแจ้งข้อมูลของผู้อพยพ”และกรอกข้อความเช่น ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ก่อนเกิดภัยพิบัติ และตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ที่อพยพไปอยู่ในปัจจุบัน (อาจเป็นที่ศูนย์อพยพหรือบ้านบุคคลทั่วไปก็ได้) ช่องที่ติดต่อรับใบแจ้งข้อมูล อาจแตกต่างกันไปตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละเขต โปรดสอบถามข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.