การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร – 132

วันที่ 25 เมษายน 2011 11:00น
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 132

การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร

หลายๆท่านอาจกำลังคิดจะเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ เมื่อ วันที่ 20 เมษายนได้มีสาส์นมาจาก “ศูนย์อาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ” จังหวัดมิยางิ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมอาสาสมัครในระหว่างวันหยุด ยาวดังรายละเอียดต่อไปนี้ พร้อมกันนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซด์ ในข้อมูลของประกาศฉบับที่ 103 เรื่อง “ข้อควรระวังสำหรับอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” ประกอบด้วย

○ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มี “อาสาสมัครหนาแน่น”
 ขณะนี้ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติช่วงเช้าและเย็น เกิดภาวะ”อาสาสมัครแออัด” กรุณาอย่านำรถยนต์ส่วนบุคคลมาโดยลำพัง ขอให้คำนึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม และ พยายามใช้บริการรถประจำหรือหากใช้รถยนต์ก็ควรนั่งมาด้วยกันหลายคน
○ทำประกันสำหรับอาสาสมัคร
  ขณะที่ทำกิจกรรมอาสาสมัคร ท่านอาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงควรทำประกันสำหรับอาสาสมัคร สมัครทำประกันได้ที่ สภาสวัสดิการสังคม ซึ่งควรทำประกันสำหรับอาสามสมัครให้เรียบร้อย ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ
นอกจากนี้ มีข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เนื่องจากพื้นที่ประสบภัยพิบัติยังอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นระเบียบ แม้สิ่งของช่วยเหลือได้ส่งถึงมาแล้ว ยังต้องมีการแบ่งแยกเพื่อนำไปแจกจ่าย ในบางพื้นที่ก็ไม่รับสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากบุคคลทั่วไป จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลเรื่องการรับสิ่งของบริจาค จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด และกรุณาบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด
นอกจากการบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้วยังสามารถช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยโดยการบริจาคเป็นเงินได้ด้วย ซึ่งได้ระบุวิธีการบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือ ไว้ในโฮมเพจของศูนย์สนับสนุนฯ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลดูได้จากข่าวสารฉบับที่ 100

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.