การรับนักศึกษาในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ – 133

วันที่ 25 เมษายน 2011 11:00น
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 133

การรับนักศึกษาในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

มหาวิทยาลัย 22 แห่งและวิทยาลัยอาชีวศึกษา 2 แห่ง ในจังหวัดเฮียวโงะยินดีรับนักศึกษาที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวครั้งนี้จนไม่สามารถกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ประสบอุบัติภัยได้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการศึกษา
○ กลุ่มเป้าหมาย : ต้องเป็นนักศึกษา(รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ) ระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งสถานศึกษาของตนอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียน หรือ ไม่สามารถจัดให้มีการเรียนการสอนได้ในเวลาอันสั้น
※ ทั้งนี้ ไม่รวมนักศึกษาวิจัย (เคงคิวเซ)
○ ระยะเวลา : กำหนดถึงปลายเดือนกันยายน คศ2011 หรือหากจำเป็นอาจขยายเวลาอีกทีละครึ่งปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปีเต็ม
○ การเทียบโอนหน่วยกิต : ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาที่รับเข้าศึกษา โดยให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อกลับเข้าศึกษายังสถานศึกษาแห่งเดิม นอกจากนี้สำนักงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเฮียวโงะโกเบ จะเป็นผู้พิจารณาจัดหาสถานศึกษาที่รับเข้าโดยคำนึงถึงสาขาวิชาและคณะในสถานศึกษาที่นักศึกษาสังกัดอยู่เป็นหลัก
○สถานที่พัก : จัดหา หอพักนักศึกษา บ้านเช่า อาคารบ้านพักที่อยู่ในความดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรืออำเภอ หรือการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่คิดค่าเช่าหรือคิดค่าเช่าในอัตราที่ต่ำเพื่อแบ่งเบาภาระ
○ระยะเวลาการับสมัคร : ถึงวันที่ 30 เมษายน (เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคเรียนแล้ว จึงขอให้รีบสมัครในทันที)
※สำหรับผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้ทำรีเอนทรีเพื่อขอกลับเข้าประเทศญี่ปุ่น แต่มีวีซ่า “นักศึกษา” จะต้องมีเอกสารยืนยันจากสถานศึกษาของตนว่าจะเข้าศึกษาต่อ ซึ่งต้องแจ้งความจำนงในตอนที่สมัครด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการกลับเข้าประเทศญี่ปุ่น สามารถดูได้จากโฮมเพจของสถานทูตหรือข้อมูลฉบับที่ 106 ในโฮมเพจของศูนย์สนับสนุนฯ
○ วิธีการสมัคร : สอบถามได้ทางโทรศัพท์หรืออีเมลตามที่อยู่ข้างล่างนี้
 สำนักงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเฮียวโงะโกเบ (Hyogo-Kobe University Consortium)
 โทรศัพท์ : 078-381-6187 E-mail : t.fujikawa@consortium-hyogo.jp
※ บริการตอบคำถามเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.