Para sa mga napinsala ng aksidente sa Nuclear Plant – 130

Ika-25 ng Abril, 2011 11:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean 
Filipino No. 130

Para sa mga napinsala ng aksidente sa Nuclear Plant

 Para mabigyan ng tamang kabayaran (bayad-pinsala) ang mga napinsala ng aksidente sa Nucler Plant, Ministry of Education and Science ay nagpaliwanag tungkol sa mga dokumentong maaaring kailanganin para mag-aplay sa bayad-pinsala, batay sa dokumentong kinailangan sa dating kalamidad. Magtago (maglipit) na lang kayo ng mga dokumentong nagpaaptunay ng pinsala, batay sa mga sumusunod.
 ○Dokumento katulad ng medical certificate sa sakit at sugat, at mga resibo sa pagpapagamot
 ○Dokumento tungkol sa pinsala sa kasangkapan sa bahay, paninda, gusali, at iba pa.
 ○Dokumento katulad ng madetalyeng ulat ng pamasahe para sa biglang pagtakas galing sa pinaruming lugar (contaminated area)
 ○Resibo sa ospital o klinika para siyasatin ang impluwensya ng radiation
 ○ Dokumentong nagpapatunay ng pagbabawas ng suweldo dahil sa pagtigil ng trabaho
 ○Dokumento na nagpapatunay ng pinsala dahil sa hindi maitutuloy ang negosyo, katulad ng “Final Returns/Kakutei shinkoku-sho”(Dokumento ng income tax return).

Ang Tokyo Electric Company ay nagbabalak magbukas ng “Fukushima Nuclear Compensation Office”(Tanggapang ng Pagkonsulta tungkol sa Bayad-pinsala ng Power Plant sa Fukushima) sa ika-28 ng Abril. Ito ay eksklusibong tanggapan para magkunsulta tungkol sa kabayaran sa pinsala ng Nuclear Plant.

“Fukushima Nuclear Compensation Office”(Call Center)
  
Tel.no. 0120-926-404(Japanese only)Fax.no. 0120-12-8589(English OK)
Oras 9:00~21:00 (Lunes~Sabado)

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.