Ukol sa pag-re”register” sa National Information System for Refugees – 131

Ika-22 ng Abril, 2011 11:00
Impormasyon tungkol sa Kalamidad No. 131

Ukol sa pag-re”register” sa National Information System for Refugees

“National Information System for Refugees” ay binuksan ng Ministry of Internal Affairs and Communications upang malaman ang tunay na kalagayan ng mga napinsala.

Sa pamamagitan nito, ang mga impormasyon katulad sa ibaba ay pwedeng ipadala sa mga napinsala mula sa bawat ng pamahalaan.

○Impormasyon tungkol sa pagbabayad ng MIMAIKIN (consultation money) atbp.

○Muling pagbibigay ng national health insurance card

○Impormasyon tungkol sa exemption o extension ng pagbabayad ng buwis tulad ng insurance atbp.
 
Puwede kayong mag-register sa sistema na ito sa mga pamahalaan na hindi napinsala. Isulat ninyo ang pangalan, araw at taon ng kapanganakan, kasarian, adres ng bahay bago mag-evacuate, adres na nakatira ngayon (evacuation center o bahay) sa “HINASYA JOUHO TEIKYO-SYO (Papel para sa pagbibigay ng impormasyon ng mga napinsala.)”

※Tanungin ninyo ang pinakamalapit na pamahalaan dahil iba’t iba ang tanggapan.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.