Pagtanggap ng mga Estudyante – 133

Ika-25 ng Abril, 2011 11:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean 
Filipino No. 133

Pagtanggap ng mga Estudyante

Tumatanggap ng 22 na unibersidad at 2 pang dalawang taon na kolehiyo ng mga estudyanteng naapektahan ng kalamidad ng lindol na ito at di nakakapasok sa kanilang lalawigan. Libre ang tuisyon.

- Ang tatanggapin: Mga estudyante sa graduate school, university at two year college na nasa naapektahan lalawigan na hindi nakakapasok at hindi nakakapag-umpisa muli ng mga klase.(pati na rin ang mga foreign students)
* Hindi kasali dito ang research students

- Panahon: Hanggang sa Setiembre ng taong 2011. Ngunit maaari maka-extend nang 1 taon depende sa situwasyon.

- Pagbibigay ng unit: Bawat eskuwela ay magsasaayos ng sistema para makalipat ng mga unit sa dati nila ng eskuwela. Ang Hyogo-Kobe University Consortium ang magpapasiya ng eskuwela depende sa pinapasukan nila faculty ngayon.

- Pabahay: Ihahanda ang dormitory ng unibersidad o pabahay ng siyudad o pripektura. Pinuplanong libre o bawasan ang gastos ng pabahay.

- Deadline ng Aplikasyon: Bago mag 30 Abril. (Dahil sa nag-umpisa na ang klase sa mga unibersidad, mag-aply kayo nang maaga.)

* Ang estudyanteng dating may “foreign student” visa na lumabas ng bansa nang hindi kumuha ng re-entry permit ay kailangang ihanda ang papeles mula sa pinasukan nilang eskuwelahan na sila’y makakatuloy ng pag-aaral. Kung ganoong kaso, magpaalam na lang sa pag-aaply ninyo. Ukol sa re-entry, mag-kumpirma kayo sa ika-106 na balita sa amin o website ng embahada.

- Aplikasyon: Tumawag o mag-email kayo sa
Hyogo-Kobe University Consortium
 Tel:078-381-6187 E-mail:t.fujikawa@consortium-hyogo.jp
* Wikang Hapon lamang

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.