Về việc đăng ký tới「Hệ thống thông tin người lánh nạn toàn quốc」- 131

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai –Thông tin số 131

Về việc đăng ký tới「Hệ thống thông tin người lánh nạn toàn quốc」

Bộ ngoại vụ muốn biết tình hình thực tế của người lánh nạn nên đã bắt đầu mở「Hệ thống thông tin người lánh nạn toàn quốc」.Người lánh nạn đăng ký đến hệ thống này, các cơ quan đoàn thể của cơ sở lánh nạn có thể gởi thông tin như bên dưới đến cho người lánh nạn.
○ Thông báo việc cung cấp các loại tiền như tiền thăm hỏi,v.v….
○ Phát hành lại thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân.
○ Chẳng hạn như thông báo kéo dài kỳ hạn, hoãn lại, miễn giảm có liên quan đến thuế, tiền bảo hiểm.v.v…  
Có thể đăng ký đến hệ thống tại các thành phố, quận, huyện, xã ngoại trừ nơi bị thiên tai. Hãy ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ trước khi lánh nạn, địa chỉ nơi lánh nạn ( nơi lánh nạn hay nhà riêng),v.v…vào「tờ giấy cung cấp thông tin người lánh nạn」đã được phát tại quầy.
 ※Quầy tiếp nhận ở mỗi thành phố, quận, huyện, xã có sự khác nhau vì vậy xin hãy xác nhận ở cơ quan đoàn thể gần nhất.

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.