Về hoạt động thiện nguyện – 132

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai –Thông tin số 132

Về hoạt động thiện nguyện

Cũng có người nghĩ rằng sẽ tận dụng những ngày nghỉ tới để tham gia hoạt động thiện nguyện. Từ ngày 20 tháng 4 tại trung tâm thiện nguyện cứu trợ thiên tai tỉnh Miyagi đã có tin nhắn liên quan đến hoạt động thiện nguyện trong suốt kỳ nghỉ dài. Hãy xác nhận lại và kết hợp「Những lưu ý khi tham gia tình nguyện cứu trợ thiên tai」 của thông tin số 103 đã đăng ở trang web của trung tâm .
○ Tránh tình nguyện viên quá tải
Ở nơi thiên tai đang xảy ra tình trạng「thiện nguyện viên quá tải」vào buổi sáng và chiều.Vì thế các đơn vị cá nhân không dùng xe hơi của nhà mình mà hãy quy định thời gian mà đi xe buýt hay đi cùng xe hơi với nhau.
○ Tham gia bảo hiểm thiện nguyện
Trong lúc tham gia hoạt động thiện nguyện cũng có lúc xảy ra sự cố vì vậy nhất định phải tham gia bảo hiểm thiện nguyện.Tham gia bảo hiểm thiện nguyện ở quầy hội nghị phúc lợi xã hội.Trước khi đi đến nơi thiên tai phải tham gia bảo hiểm thiện nguyện ở hội nghị phúc lợi xã hội gần nhất.
Hơn nữa khi gởi những phẩm vật hỗ trợ cũng có những việc cần phải lưu ý.Tại địa phương tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp tục diễn ra, phẩm vật chuyển đến rồi nhưng việc chia và phân phát cũng mất thời gian, cũng có đoàn thể tự trị không nhận phẩm vật hỗ trợ của cá nhân.Sau khi xác nhận thông tin về tuyển mộ vật phẩm hỗ trợ từ đoàn thể tự trị gần nhất, trước tiên hãy đóng góp vật phẩm cho quầy đoàn thể tự trị gần nhất
 Hơn nữa, ngoài việc gởi vật phẩm cũng có thể giúp đỡ nơi thiên tai bằng hình thức ủng hộ tiền. Cách thức đóng góp ủng hộ tiền đang đăng tải ở thông tin số 100 ở trang web của trung tâm xin hãy xác nhận.

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.