สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ – 130

วันที่ 25 เมษายน 2011 11:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 130

สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากพลังงานนิวเคลียร์ ได้รับเงินชดเชยตามความเหมาะสม ทางกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ เอกสารที่คาดว่าจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่มีการชดเชยค่าเสียหาย
โดยอ้างอิงจากเอกสารที่จำเป็นในการเรียกเงินชดเชยค่าเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติในอดีตประกอบ
จึงใคร่ขอให้เตรียมเก็บเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ถึงความเสียหาย ตามรายการดังต่อไปนี้
 ○เอกสารเช่นใบรับรองแพทย์ที่มีการตรวจอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วย ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 ○เอกสารเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินในบ้าน สินค้า อาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
 ○เอกสาร เช่น รายละเอียดค่าเดินทางอันเนื่องมาจากต้องหลบภัยกระทันหันจากบริเวณที่มีมลภาวะ
 ○ใบเสร็จรับเงินจากสถานรักษาพยาบาลเมื่อไปขอรับการตรวจ เช่น ผลกระทบจากสารกัมมันตรังสี เป็นต้น
 ○เอกสารที่ระบุว่า มีการพักงาน เช่น ใบรับรองการพักงานที่แสดงว่ามีการลดเงินเดือน
 ○เอกสารเช่น แบบแสดงภาษีเงินได้ที่รับรองว่าไม่สามารถประกอบกิจการได้และมีความสูญเสียเกิดขึ้น 
  นอกจากนี้ ทางบริษัทเท็ปโก้ มีแผนที่จะเปิด “แผนกให้คำปรึกษาเรื่องการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสีที่ฟุกุชิมะ” ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายนเป็นต้นไป
 ※ที่นี่จะเป็นช่องที่รับให้คำปรึกษาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายโดยรวมจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
  ศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ (call center) 
หมายเลขโทรศัพท์ 0120-926-404 (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น) โทรสาร 0120-12-8589 (ภาษาอังกฤษก็ได้)
เวลาให้บริการ 9:00-21:00 น (วันจันทร์ ถึง วันเสาร์)

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.