การติดต่อช่องบริการด้านพหุภาษา – 135

วันที่ 27 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 135

การติดต่อช่องบริการด้านพหุภาษา

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ และสมาคมวิเทศสัมพันธ์ ต่างให้บริการปรึกษาด้านพหุภาษา บางแห่งรับให้คำปรึกษาโดยการให้คำปรึกษาในแต่ละเรื่องนั้นจะมีการกำหนดวันและเวลาให้บริการของแต่ละภาษา โปรดตรวจสอบตามช่องบริการที่ใกล้เคียงให้แน่ชัดล่วงหน้าก่อนใช้บริการได้จากทางเว็บไซด์ ตามข้างล่างนี้
※ลิงค์เหล่านี้คัดลอกมาบางส่วนจากเว็บไซต์ของสมาคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขององค์การส่วนท้องถิ่น(http://www.clair.or.jp/)

ภาษาญี่ปุ่น ตรวจสอบภาษาต่างๆที่ให้บริการ http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/q/02.pd
ภาษาอังกฤษ English consultation desks http://www.c

air.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/en.pdf
ภาษาจีน 中国语咨询窗口一览表 http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/zh.pdf
ภาษาเกาหลีใต้・เกาหลีเหนือ 한국어・조선어 상담창구 http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/ko.pdf
ภาษาสเปน Consu

toría en español
http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/es.pdf
ภาษาโปรตุเกส Guichê de Consultas em Português http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/pt.pdf
ภาษาตากาล๊อค Sanggunian s

 wikang Tagalog
http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultatio

-pdf/tl.pdf
ภาษาเวียดนาม Các cơ quan tư vấn bằng các ngoại ngữ http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/vn.pdf
ภาษาอินโดนีเซีย Loket konsultasi bahasa Indonesia http://www.clair.or.jp/tagengorev/c

nsultation-pdf/id.pdf
ภาษาไทย ช่องบริการให้คำปรึกษาภาษาไทย http:

/www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/th.pdf
ภาษาอื่นๆ   http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/other.pdf

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.