นานาภาษาด้านสื่อมวลชน – 136

วันที่ 27 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 136

นานาภาษาด้านสื่อมวลชน

ท่านสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์และการใช้ชีวิตประจำวัน ได้จากสื่อต่างๆหรือเว็บไซด์ต่อไปนี้

 นอกจากนี้ ยังสามารถดูลิงค์เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารพหุภาษาได้จากหน้าลิงค์ของศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาฯนี้

สามารถตรวจสอบข้อมูลภาษาไทยจากสื่อและเว็บไซด์สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นตามข้างล่างนี้

NHK WORLD
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/thai/top/index.html

FMไวไว
http://www.tcc117.org/fmyy/index.php

สถานเอกอัครราชทูตไทย
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.