Ukol sa Sanggunian sa Iba’t Ibang Wika – 135

Ika-27 ng Abril, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
Filipino No. 135

Ukol sa Sanggunian sa Iba’t Ibang Wika

Tinatanggap ang iba’t ibang uring konsultasyon sa iba’t ibang wika sa prefecture, city, town, village at international association/ international Center(KOKUSAI KOURYUKYOKAI) sa buong Japan. Dahil may mga nakatakda ng araw at oras sa bawa’t wika at depende sa nilalaman ng konsultasyon, maaari lamang tiyakin muna sa sumusunod na mga website ang sanggunian sa malapit sa inyo.
*Pinili ang sumusunod na mga link sa website ng Council of Local Authorities for International Relations (http://www.clair.or.jp/).

Japanese Listahan ng Sanggunian sa Bawa’t Wika http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/q/02.pd
English English consultation desks http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/en.pdf
Chinese 中国语咨询窗口一览表 http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/zh.

df
Korean 한국어・조선어 상담창구 http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/ko.pdf
Spanish Consu

toría en español
http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/es.pdf
Portuguese Guichê de Consultas em Port

guês
http://www.clair.or.jp/tagengorev/cons

ltation-pdf/pt.pdf
Tagalog Sanggunian sa

 wikang Tagalog
http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultatio-pdf/tl.pdf
Vietnamese Các cơ quan tư vấn bằng các ngoại ngữ http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation

pdf/vn.pdf
Indonesian Loket konsultasi bah

sa Indonesia
http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/id.pdf
Thai ช่องบริการให้คำปรึกษาภาษาไทย http:

/www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/th.pdf
Iba pa   http://www.clair.or.jp/tagengorev/cons

ltation-pdf/other.pdf

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.