Về các quầy ứng phó đa ngôn ngữ – 135

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai –Thông tin số 135

Về các quầy ứng phó đa ngôn ngữ

Tại các Hiệp hội giao lưu quốc tế thuộc quận, huyện, tỉnh, thành phố, thị trấn trên toàn quốc đang thực hiện việc tư vấn bằng nhiều thứ tiếng. Tùy vào nội dung tư vấn mà ngày thứ, giờ, ngôn ngữ có ngăn chia ra cho nên xin quý vị xem xét trước nơi tư vấn gần nhất trên các trang web dưới đây.

※ Địa chỉ của các trang web này đã được trích dẫn từ trang chủ của Hiệp hội quốc tế hóa tự trị địa phương (http://www.clair.or.jp/)

日本語(にほんご) 言語(げんご)別(べつ)相談(そうだん)窓口(まどぐち)一覧(いちらん) http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/q/02.pd
英語(えいご) English consultation desks http://www.c

air.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/en.pdf
中国語(ちゅうごくご) 中国语咨询窗口一览表 http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/zh.pdf
韓国(かんこく)・朝鮮語(ちょうせんご) 한국어・조선어 상담창구 ht

p://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/ko.pdf
スペイン語(ご) Consu

toría en español
http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/es.pdf
ポルトガル語(ご) Guichê de Consultas em Português http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/pt.pdf
タガログ語(ご) Sanggunian

swikang Tagalog
http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultatio

-pdf/tl.pdf
ベトナム語(ご) Các cơ quan tư vấn bằng tiếng Việt http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/vn.pdf
インドネシア語(ご) Loket konsultasi bahasa Indonesia http://www.clair.or.jp/tagengorev/c

nsultation-pdf/id.pdf
タイ語(ご) ช่องบริการให้คำปรึกษาภาษาไทย http:

/www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/th.pdf
その他(た)   http://www.clair.or.jp/tagengorev/consultation-pdf/other.pdf

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.