Về media đa ngôn ngữ – 136

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai –Thông tin số 136

Về media đa ngôn ngữ

Chúng tôi xin giới thiệu các trang web và media hầu giúp Bạn biết được những thông tin bằng tiếng mẹ đẻ về cuộc sống hay về việc bồi thường thiệt hại động đất và nguyên tử lực sau này.

Khi truy cập vào trang chủ của trung tâm này, Bạn sẽ thấy được trang web cung cấp các loại thông tin đa ngôn ngữ.

Dưới đây là trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật và các media cung cấp thông tin bằng tiếng Việt.

Đài NHK WORLD
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vietnamese/top/index.html

Đài FMcocolo
http://www.cocolo.co.jp/dj/w_dj.php?djid=39

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật
http://www.vietnamtourism.com/v_pages/useful/useful.asp 

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.