Thông báo kết thúc trung tâm – 137

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai –Thông tin số 137

Thông báo kết thúc trung tâm

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
đã gởi đến quý vị những thông tin liên quan đến trận động đất xảy ra ngày 11/3/2011. Tuy nhiên, sau ngày 28/4 chúng tôi sẽ kết thúc công việc tư vấn và cung cấp thông tin.
Trang web vẫn tiếp tục hoạt động và nhưng nội dung sẽ không đổi mới.
Về việc cung cấp thông tin và tư vấn điện thoại đa ngôn ngữ, chúng tôi đã đăng trên bản dịch của thông tin số 135136, xin mời sử dụng.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xử dụng trung tâm trong thời gian qua.

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.