Multilingual Media – 136

Ika-27 ng Abril, 2011 14:00
Impormasyon mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
Filipino No.136

Multilingual Media

Ipapaalam po namin sa inyo ang tungkol sa mga multilingual media o website na nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa kalamidad, compensation para sa mga biktima ng aksidente sa atomic power plant at iba pang impormasyon na makakatulong sa inyong buhay.

May mga links ng website sa iba’t ibang linguahe sa aming website. Kung nais ninyong makita ito, mag-click o bumisita lamang sa mga ito.

Ang mga sumusunod na website ay nagibibigay ng mga impormasyon
sa Filipino/ Tagalog.

FM YY                
http://www.tcc117.org/fmyy/kr/index.html

Philippine Embassy
http://tokyo.philembassy.net/

Philippine Digest
http://www.phildigest.jp/

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.