Ligtas ang evacuation center – 35

Ika-16 ng Marso, 2011 15:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad
Ligtas ang evacuation center
Mag-ingat kayo sa haka-haka at sabi-sabi lamang.
Hindi totoo na “hindi makapasok sa evacuation center ang mga dayuhan”

Ligtas ang evacuation center at kahit sino puwedeng pumasok. Puwede rin pumasok ang mga dayuhan.
Pumunta kayo sa evacuation center.
Sa evacuation center, makakain, makakakuha ng tubig, may CR at tulugan. At may mahalagang impormasyon. Libre ang paggamit nito.


【Para sa Karagdagang Impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.